شتابدهنده و انواع آن

شتابدهنده
سازمان های خصوصی که استارتاپ ها را از مراحل ابتدایی عمر آنها از طری آموزش، منتورینگ، تجهیزات، فضا و سرمایه گذاری مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهند. شتابدهنده ها معمولا سرمایه بذری را فراهم کرده و درصد مشخصی سهام از استارتاپ دریافت میکنند دوره زمانی که استارتاپ ها در شتابدهنده ها میگذرانند دوره مشخص شده و محدودی است. هدف شتابدهنده ها تسریع روند رشد استارتاپ ها از طریق آموزش صحیح و سریع و حمایت های همه جانبه از آنها است حوزه فعالیت شتابدهنده ها ممکن است باهم متفاوت باشد و بر اساس ان استارتاپ ها را انتخاب و پذیرش کنند. (برخی از آنها به صورت تخصصی و برخی دیگر به صورت عمومی فعالیت و پذیرش میکنند)

پیش شتابدهنده
پیش شتابدهنده ها برنامه هایی با هدف کمک به کارآفرینان یا تیم های کوچک هستند تا از طریق آن بتوانند مراحل ابتدایی ایجاد یک استارتاپ را طی کنند. پیش شتابدهنده ها در مراحل ایده یا پیش ایده توسعه یک استارتاپ کارایی دارند. از آنجا که در این مراحل احتمال موفقیت استارتاپ ها بسیار پایین است، این نوع پیش شتابدهنده ها در این مراحل روی استارتاپ ها سرمایه گذاری نقدی انجام نمیدهند و سهامی از ایشان دریافت نمیکنند خدماتی که در این نوع پیش شتابدهنده ها در این مراحل ارائه میدهند تنها شامل آموزش، مشاوره، منتورینگ، شبکه سازی، ارائه ایده و در اختیار قرار دادن فضای کار میباشد.

 

شتابدهنده مجازی
به آموزش، منتورینگ و به ور کلی برنامه های شتابدهی از طریق فضای مجازی اشاره دارد. این برنامه شتابدهی به صورت آنلاین و زنده میباشد که در آن تیم ها با یکدیگر مشارکت دارند و قابلیت پرسش و پاسخ مکالمه با منتورها و دیگر افراد در آن فراهم شده است. این نوع شتابدهنده ها فضای کار در اختیار تیم ها قرار نمیدهند و ممکن است برنامه های سرمایه گذاری روی تیم ها را نیز داشته یا نداشته باشند. مدت زمان استفاده از این نوع شتابدهنده ها مشخص و محدود است.

 

شتابدهنده شرکتی
این نوع شتابدهنده ها ساختار سازمانی جدیدی در سازمان ها و شرکت ها محسوب میشوند. نوآوری های ارزشمندی که متناسب با چارچوب سازمان است برای انها ایجاد کرده، و باعث سرعت در روند و رشد شرکت میشوند. هدف از ایجاد شتابدهنده های شرکتی، دستیابی به مزایای اقتصادی برای سازمان و شرکت مورد نظر میباشد. همچنین در این نوع شتابدهنده ها، تیم ها به خدمات آموزشی، منتورینگ و منابع اختصاصی شرکت دسترسی دارند و مانند سایر شتابدهنده ها بازه زمانی آنها محدود و مشخص است. مدل های عمما موفق شتابدهنده های شرکتی به شح زیر میباشند:
۱- بازگشت سرمایه
دستیابی به مزایای اقتصادی که از طریق سرمایه گذاری در استارتاپ ها ایجاد میشود.
۲- ادغام نوآوری
دستیابی به مزایای اقصادی از طریق ادغام فناوری ها و مدل های کسب و کاری نوآورنه در سازمان ها

ارسال نظر