مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب اخلاقی است که در آن فرد یا سازمان تلاش می کند تا وظایفی که برای اعتلای جامعه مفید می باشد را انجام دهد. انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین جامعه و اقتصاد برقرار شود. استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.

شتابدهنده دانش بنیان سیوان با رویکرد حل مشکلات و معضلات جامعه از طریق استفاده از ظرفیت های اکوسیستم استارتاپی،‌ تا کنون کسب و کارهای متعددی را در راستای مسئولیت های اجتماعی خود راه اندازی نموده است.

نمونه این استارتاپ ها سفیران سلامتی و ۱۰۰ بازار هستند. هر دوی این استارتاپ ها به ویژه در زمان کرونا با هدف تسهیل و کاهش آلام جامعه فعالیت های خود را گسترده کرده و در راستای آموزش های سلامتی و خرده فروشی کمک شایانی به عموم جامعه نمود.