واژه های کسب و کارهای نوآور

شبکه کارآفرینی
سازمان های اجتماعی هستند که منابع مختلفی را برای شروع یا بهبودپروژه های کارآفرینی ارائه میدهند شبکه کارآفرینی یک شبکه اجتماعی است که نه تنها لام است کسب و کار را یا پروژه را به درستی اجرا کند بلکه می تواند از پروژه های مشابه نیز متفاوت باشد. از اهداف تشکیل این شبکه میتوان کمک به راه اندازی کسب و کار موفق، ایجاد انگیزه، افزایش دسترسی به فرصت ها و ارتقا استعدادها اشاره کرد.

شبکه شتابدهی
شبکه ای از شتابدهنده ها میباشد که با هدف حمایت از استارتاپ ها برای ارائه محصول، تسریع در فرآیند رشد، تامین سرمایه و ایجاد دسترسی انها به بازار هدف ایجاد شده اند

شبکه فرشتگان کسب و کار
گروهی از افراد سرمایه گذار یا سازمان های سرمایه گذاری میباشد که منابع مالی را در اختیار شرکت های دارای ریسک، کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک قرار میدهد و با سرمایه گذاران بالقوه ارتباط دارد ایجاد این شبکه ها موجب تسهیل دسترسی کارآفرینان به سرمایه گذاران شده است

شبکه سرمایه گذاری
شبکه ای متشکل از سرمایه گذاران خطر پذیر و فرشتگان کسب و کار هستند که سرمایه مورد نیاز برای رشد و توسعه کسب و کا استارتاپ هارا فراهم میکنند

شبکه سرمایه گذاری خطر پذیر
یک جامعه بین المللی متشکل از سازمان های متخصص و هوشمند است. هدف آن مشاوره و برقراری ارتباط بین نوآوران، کارآفرینان و شرکت های کوچک و متوسط، در جهت راه اندازی کسب و کار، رشد و بهبود وضعیت اقتصادی آنها است.

شبکه انکوباتور جهانی
شبکه ای از انکوباتورهای جهانی است، این شبکه موجب افزایش ارتباط بین سرمایه گذاران، مراکز رشد و شتابدنده ها میشود  هدف از برقراری این ارتباط، ایجاد دسترسی به شبکه های بین المللی بازیگران کلیدی در حوزه های نوآوری و مالی میباشد.

ارسال نظر