شتابدهنده شمسا

 

 

این شتابدهنده که در سال ۹۹ مشترکا بین سیوان و دانشگاه آزاد ایجاد و فعالیت خود را آغاز نموده است چند هدف اصلی را دنبال می نماید. اولین ماموریت این شتابدهنده ایجاد ۳۱ شتابدهنده استانی در استان های کشور می باشد. این امر به توسعه صنایع منطقه ای در کشور کمک به سزایی خواهد نمود. امر دیگری که در شمسا دنبال می شود راه اندازی مراکز نوآوری و همچنین فرهنگ سازی فناوری در ساختار دانشگاه آزاد می باشد. این شتابدهنده با یک تفاهم ۴ جانبه در ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۹۹ همزمان با افتتاح برج فناوری دکتر قریب بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد، پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد و شتابدهنده دانش بنیان سیوان ایجاد گردید. برای کسب اطلاعات یشتر می توانید به سایت شمسا مراجعه فرمایید.