تغییرنگاه مبارزه با مواد مخدر از روش های سنتی به شیوه های نوآورانه یک ضرورت است

 

 

محمد جمال لو معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این مطلب گفت : ایجاد مراکز نوآوری برای سرعت بخشی به رفع مشکلات موجود در موضوع مبارزه با مواد مخدر یک ضرورت است.

معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بازدید از برج فناوری قریب با بیان این مطلب گفت : این ستاد آمادگی دارد براساس توافق های انجام شده با معاونت علمی ریاست جمهوری و توانمندی های شرکت دانش بنیان سیوان، مراکز نوآوری یاریگران زندگی را در سراسر کشور ایجاد کند. گام اول این حرکت با افتتاح رسمی مرکز یاریگران زندگی در تهران با حضور مقامات ارشد نظام، برداشته می شود.

محمد جمال لو گفت: هدف از ایجاد این مراکز، ارائه راه کارهای نوآورانه برای حل مشکلات موجود و سرعت بخشیدن برای رسیدن به اهداف مورد نظر است که این چشم انداز با توجه به ویژگی فعالیت نوآورانه که چابکی و چالاکی آنها است دور از انتظار نخواهد بود.

امیر سرکندی رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان سیوان نیز در این نشست با توجه به آمادگی مرکز نوآوری یاریگران زندگی جهت افتتاح و بهره برداری گفت: ایجاد مراکز نوآوری یاریگران زندگی در سراسر کشور، ظرفیت پرورش فعالان در اکوسیستم فناوری در موضوع مبارزه، آموزش، پشگیری و درمان را فراهم می کند که این موضوع می تواند کمک زیادی برای رفع نیازهای ستاد با نگاهی فنآورانه و نوآورانه خواهد داشت.

ارسال نظر